SÚDNY EXEKÚTOR

JUDr. Lucia Adamcová bola v zmysle zákona NR SR č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti v znení neskorších zmien a predpisov vymenovaná ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky za súdneho exekútora v roku 2011. Súdna exekútorka je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Po obhájení

Exekucna cinnost

EXEKUČNÁ ČINNOSŤ

Súdny exekútor je osobou štátom určenou a splnomocnenou na vykonávanie núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí. Za podmienok stanovených zákonom môže exekútor vykonávať aj ďalšiu činnosť. Exekútor vykonáva exekučnú činnosť nestranne a nezávisle. Pri výkone svojej činnosti je exekútor viazaný len Ústavou Slovenskej

Legislativa

LEGISLATÍVA

Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších ústavných zákonov. Zákon NR SR č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok. Zákon NR SR č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov.