Exekucna cinnost Súdny exekútor je osobou štátom určenou a splnomocnenou na vykonávanie núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí. Za podmienok stanovených zákonom môže exekútor vykonávať aj ďalšiu činnosť.

Exekútor vykonáva exekučnú činnosť nestranne a nezávisle.

Pri výkone svojej činnosti je exekútor viazaný len Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami podľa čl. 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky, zákonmi, inými všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na ich vykonanie a rozhodnutím súdu vydaným v exekučnom konaní.

V súvislosti s výkonom exekučnej činnosti má exekútor postavenie verejného činiteľa.

Vykonávanie exekučnej činnosti je výkonom verejnej moci.