Legislativa

Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších ústavných zákonov.

Zákon NR SR č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok.
Zákon NR SR č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov.

Vyhláška MS SR č. 288/1995 Z.z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov.

Vyhláška MS SR č. 68/2017 Z.z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov.

Nariadenie vlády SR č. 268/2006 Z.z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia.