sudny exekutorJUDr. Lucia Adamcová bola v zmysle zákona NR SR č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti v znení neskorších zmien a predpisov vymenovaná ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky za súdneho exekútora v roku 2011.

Súdna exekútorka je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Po obhájení rigoróznej práce a vykonaní rigoróznej skúšky získala titul doktor práv.