Telefonický kontakt
 • telefonujte nám v čase úradných hodín,

 • uveďte Vaše meno a priezvisko,

 • uveďte spisovú značku exekučného konania,

 • oznámte nám Vašu aktuálnu adresu,

 • oznámte nám Vašu emailovú adresu a telefonický kontakt,

 • stručne formulujte svoju požiadavku.

Osobná návšteva
 • vzhľadom na počet konaní, ktoré vedieme na našom exekútorskom úrade, voľte, prosím radšej písomnú formu komunikácie, prostredníctvom emailu, poštou resp. telefonickým kontaktom,

 • osobná návšteva je možná po dohode so súdnym exekútorom alebo v rámci úradných hodín,

 • osoba vstupujúca do exekútorského úradu je povinná preukázať svoju totožnosť a dodržiavať pravidlá slušného správania sa.

 • s ohľadom na aktuálnu pandemickú situáciu preferujeme telefonicky a emailový kontakt.
Platobné inštrukcie
 • platba bezhotovostným prevodom na účet súdneho exekútora,

 • platba hotovostným vkladom na účet súdneho exekútora,

 • platba poštovým poukazom na účet súdneho exekútora,

 • platba v hotovosti do pokladne súdneho exekútora v čase úradných hodín.

Číslo účtu súdneho exekútora: SK7702000000002945381251 (vedený vo VÚB, a.s.)

Číslo účtu súdneho exekútora: SK4609000000005070779905 (vedený v SLSP, a.s.)

Osobitné bankové účty v zmysle § 12 ods. 5 Exekučného poriadku.

Číslo účtu súdneho exekútora: SK6802000000003813604454 (vedený vo VÚB, a.s.)

Osobitný bankový účet v zmysle § 61h ods.1 písm. f) Exekučného poriadku.

Čísla bankových účtov súdneho exekútora sú zverejnené na stránke www.ske.sk

Pri realizácii cezhraničných prevodov v rámci EÚ zadajte IBAN (medzinárodné číslo bankového účtu) a BIC (identifikačný kód banky = swiftový kód banky) SUBASKBX.

Ako variabilný symbol pre Vašu platbu uveďte spisovú značku exekučného konania bez lomky. Napríklad pre spisovú značku 369EX 1/2022 je variabilný symbol 12022.

V prípade, že neviete určiť aktuálnu výšku Vášho záväzku, požiadajte nás o jeho vyčíslenie.

Po skončení exekučného konania Vám doručíme konečné vyúčtovanie exekučného konania a zároveň túto skutočnosť oznámime zákonom požadovaným subjektom (banke, zamestnávateľovi, okresnému úradu – katastrálnemu odboru, okresnému dopravnému inšpektorátu…) s výzvou na uvoľnenie Vášho majetku.